Kategoriarkiv: Sidor

EMDR-therapy

When something unexpected happens (accidents, sudden death, assault, natural disasters, etc.) it may cause psychological trauma if they do not resolve by themselves with time, eventually creating PTSD or post traumatic stress disorder.

Signs of PTSD include: recurrent nightmares, hypersensitivity, insomnia, irritability, depression, anxiety, emotional shutdown, abuse of alcohol and medicines / drugs, lack of concentration, anger, flashbacks (recurrent recollections of what happened and triggered by something in the present, such as audio , smells, sights) and other difficulties to cope with daily life. The event may have occurred many years ago and it is not always obvious that it connects the mental sickness in the present with something that happened way back in time.

EMDR or ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing” is a psychotherapy method based on eye movements and that can help you manage and reduce symptoms after previous experiences and that interferes with your daily life. It has also been shown that EMDR has been operating in severe anxiety, panic disorder, grief and other life experiences that cause strong / overwhelming feelings.

 

Price: 140 e for 90 min

Samtal/konsultation

Ett eller några samtal kan vara alldeles tillräckligt för att komma vidare. Ibland räcker det med att ha ett bollplank att pröva sina tankar och sitt resonemang mot. Ibland behövs det mera handfasta och strukturerade samtal. Svaren på problemen finns oftast hos klienten men det är inte alltid lätt att höra dem eller våga lita på att det är de rätta. Då kan det kännas skönt att ha någon att prata med och som kan hjälpa att pröva olika synsätt och lösningar.

 

Pris: 95 e för 60 min

Talk/consultation

One or more consultations can be quite enough to get ahead. Sometimes it is enough to have a sounding board to test ideas and arguments against. Sometimes more robust and structured dialogues are needed. The answers to the problems are usually at the client but it is not always easy to hear them or dare to trust that they are reliable. Then it might be nice to have someone to talk to and who can help to try different approaches and solutions.

 

Price: 95 e for 60 min

EMDR-terapi

När något oväntat händer ( olyckor, plötsligt dödsfall, överfall, naturkatastrofer mm ) kan det uppstå psykiska trauman som om de inte självläker med tiden, på sikt skapar PTSD eller posttraumatiskt stressyndrom.

Tecken på PTSD är bl.a. återkommande mardrömmar, överkänslighet, sömnlöshet, irritation, depression, ångest, känslomässig avstängning, missbruk av alkohol och mediciner/droger, koncentrationssvårigheter, vredesutbrott, flashbacks ( återkommande minnesbilder från det som har hänt och som aktiveras av något i nuet som t.ex. ljud, dofter, synintryck ) och andra svårigheter att orka med det dagliga livet. Händelsen kan ha skett för många år sedan och det är inte alltid självklart att man kopplar ihop det psykiska illamåendet i nuet med något som har hänt långt tillbaka i tiden.

EMDR eller “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” är en evidensbaserad psykoterapimetod som baserar sig på ögonrörelser och som kan hjälpa dig att hantera och minska besvären efter tidigare upplevelser och som stör ditt dagliga liv. Det har också visat sig att EMDR har varit verksamt vid svår ångest, panikstörning, sorg och andra livsupplevelser som medför starka/ överväldigande känslor.

Det är en effektiv metod med snabba resultat och bestående goda effekter.

 

Pris: 95 e per timme

  

Hypnoterapi

En god definition på hypnos lyder; ”Ett tillstånd av samtidig avslappning och koncentration med en ökad medvetenhet framkallad med suggestioner”.

Hypnosen ( läs avslappningen ) i sig är ingen terapi utan används för att skapa ett sinnestillstånd i vilket klienten och terapeuten tillsammans arbetar för att nå önskat resultat.

Jag i egenskap av terapeut använder min röst för att hjälpa dig att försätta dig själv i hypnos och fastän det inte är så säkert att du känner dig ”hypnotiserad” ( vad nu det är? ) så kommer du att uppleva en känsla av mental och fysisk avkoppling för vad gäller avslappning så är hypnos oslagbar!

Hypnoterapi är en metod där du i ett avslappnat tillstånd kommer i kontakt med de känslomässiga blockeringar som påverkar ditt dagliga liv negativt och därmed kan finna lösningar på dessa.

Hypnoterapi eller suggestionsterapi är en effektiv metod för bl.a. viktminskning, rökning, oro och ångestproblematik, låg självkänsla, fobier osv. Den är också ett utmärkt redskap för att komma till djupare insikter om dig själv. Orsaken till att vi gör saker som inte är bra för oss har ofta sin rot i en känslomässig blockering och där vi utvecklade strategier som hjälpte oss då men som nu har blivit överflödiga och förmodligen mer eller mindre skadliga på olika sätt.

Vanans makt är stor!

Hypnos, ett fullständigt normalt fenomen, är högst behagligt och avslappnande och tyvärr förekommer det många missförstånd och myter runt hypnos.Om du känner att detta är något för dig så tveka inte att kontakta mig för mera information.

 

Pris: 95 e för 60 min

Dream Builder Coach – Förändringscoach

Förändra din dröm till verklighet…

Du har, som jag, mål och drömmar som du vill se förverkligade i ditt liv. Många av de mål eller drömmar du har satt upp har du säkert redan nått och är stolt över att du har gjort det. Det ska du vara! 

Men går du omkring och känner att det måste finnas något mera för dig att göra? Känner du en längtan som du inte kan sätta ord på? Tycker du att ditt liv har gått i stå och att allting känns som en enda upprepning av i fjol och åren för det? Drömmer du om att göra något som är så stort att det får dig att tro att det är omöjligt? Vill du göra något helt annat men vet inte var, när eller hur? Eller vill du utveckla det du redan gör/är/har till något bättre och större? Kanske du inser att du saboterar för dig själv men vet inte varför? Vad är det som hindrar dig att ta det första steget till ett liv som du VET skulle göra dig mera kreativ, energisk och positiv? 

Om de här frågorna väcker din nyfikenhet och du känner ett JA inom dig så är coaching det rätta för dig. 

Som certifierad Dream Builder Coach kan jag ge dig verktyg att skapa och manifestera ett liv som är i harmoni med Dig och Ditt syfte. 

Jag håller inspirerande workshops för grupper/företag/organisationer såväl som förändrande och genomgripande coaching program för att hjälpa klienter att uppnå nya höjder av framgång, mera fulländning och själslig/andlig livfullhet.

 

 Pris:

Vision workshop 2,5 – 3 timmar          55 euro/person

Individuell coaching, 12 veckor         795 euro

Gruppcoaching, 12 veckor                 495 euro/person

Föreläsningar/workshops/kurser

Föreläsningar/workshops

Jag håller föreläsningar inom området för personlig utveckling och frågor som rör människan och samhället.

Vision Workshop erbjuder ett roligt och inspirerande innehåll där du får verktyg att förändra ditt sätt att se på dina eller ditt företags möjligheter, framgångar, syften och mål/drömmar.

Är det här något för dig, ditt företag eller för den organisation du verkar i så tveka inte att ta kontakt!

 

Psykiska Första Hjälpen

Jag håller kurser i Psykiska Första Hjälpen. Den kan delas upp på fyra kvällar eller två heldagar. Kursen är 12 h men kan utökas till 15 h eftersom det har visat sig att det finns mycket att prata om. Privatpersoner, skolor, företag och organisationer har stor nytta av att lära mera om hur man kan bemöta en individ som mår psykiskt dåligt och hur man kan hjälpa.

 

Pris: enligt överenskommelse

 

Hypnotherapy

A good definition of hypnosis is: ”A state of simultaneous relaxation and concentration with a heightened awareness induced by suggestion.”

Hypnosis (read relaxation) in itself is not a therapy but is used to create a state of mind in which the client and therapist work together to achieve the desired results.

As a therapist I use my voice to help you put yourself in hypnosis and although you may feel that you are not ”hypnotized” (whatever that is?), you will experience a feeling of mental and physical relaxation because when we talk about relaxation, hypnosis is unbeatable!

Hypnotherapy is a method where you in a relaxed state of mind come into contact with the emotional blockages that affect your daily life negatively and thus can find solutions to these or how to proceed. Hypnotherapy is an effective method for weight loss, quit smoking, anxiety problems, low self esteem, phobias, etc. It is also a great tool for deeper insights about yourself. The reasons why we do things that are not good for us are often rooted in emotional blockages and where we have developed strategies that helped us then, but have now become redundant and probably more or less harmful in various ways.

 

Price: 95 e for 60 min

Dream Builder Coach

Change your dream into reality …

You, like me, have goals and dreams that you want to see realized in your life. Many of the goals and dreams you have set up, you have probably already reached and are proud that you have done so. You should be!

But what if you go around and feel there must be something more for you to do? Do you feel a yearning that you can not put into words? Do you feel that your life has stalled and that everything feels like a single repeat of last year and the years before that? Do you dream of doing something that is so big that it makes you believe that it is impossible? Do you want to do something else but don’t know where, when or how to begin? Or do you want develop what you already do/are/have into something even better and bigger? Perhaps you realize that you constantly sabotage your intentions for progress but don’t know why? What is it that prevents you from taking the first step to a life that you KNOW would make you more creative, energetic and positive?

If these issues arouse your curiosity, and you feel a YES within you, then coaching might be the right thing for you.

As a certified Dream Builder Coach, I can give you the tools to create and manifest a life that is in harmony with You and your Purpose.

I offer inspiring workshops for groups/companies/organizations as well as changing and thorough coaching programs, to help clients achieve new heights of success, more fulfillment and more mental/spiritual vibrancy in life.

 

Price:

Vision workshop 2,5 – 3 h            55 euro/person

Individual coaching, 12 weeks    695 euro

Group coaching, 12 weeks          395 euro/person